Notis Privasi ONEXOXPlan

Laman ini beroperasi oleh pengedar sah ONE XOX Com Sdn Bhd (selepas ini dikenali sebagai "ONEXOX").

Kami menghargai data peribadi anda dan melindungi maklumat peribadi anda di bawah Akta Perlindungan Peribadi 2010 (selepas ini dikenali sebagai "APP 2010") untuk tujuan mengawal mengumpulan, pemegangan, pemprosesan and penggunaan maklumat peribadi dalam transaksi komersial.

Akta APP 2010 ini mengandungi tujuh (7) prinsip mengenai perlindungan consumer di Malaysia.

Di dalam seksyen 4 Akta APP 2010,

"Data Peribadi" merujuk kepada sebarang maklumat berkaitan pelanggan ONEXOX yang diberikan kepada ONEXOX atau disediakan untuk ONEXOX setelah mengikat kontrak dengan ONEXOX. Sebagai contoh – Nama, Nombor Kad Pengenalan / Nombor Pasport, Alamat, maklumat transaksi dengan ONEXOX seperti nombor telefon, nombor akaun, baki akaun, rekod pembayaran, dan aktiviti akaun.

"Data Peribadi Sensitif" mengandungi maklumat seperti maklumat kesihatan atau keadaan fizikal dan mental pelanggan, pendapat politik, kepercayaan atau kepercayaan seumpamanya, perlakuan atau tuduhan perbuatan kesalahan (di bawah undang-undang) atau lain-lain Data Peribadi yang ditetapkan oleh undang-undang.

"Pihak Ketiga" berhubung dengan data peribadi, ertinya mana-mana orang selain seorang subjek data, seseorang yang berkaitan yang berhubungan dengan seorang subjek data, seorang pengguna data, seorang pemproses data, atau seorang yang diberi kuasa secara bertulis oleh pengguna data untuk memproses data peribadi di bawah kawalan langsung pengguna data itu.

ONEXOX berhak melakukan sebarang perubahan di dalam notis privasi ini. ONEXOX akan mengumumkan sebarang perubahan melalui laman web rasminya di www.onexox.my


1. SKOP

Notis ini tertakluk kepada semua operasi dan unit perniagaan ONEXOX. Jika ada sebarang unit operasi atau unit perniagaan ONEXOX yang sudah mempunyai Notis perlindungan data; Notis ini mengatasi dan menggantikan Notis tersebut.

2. TANGGUNGJAWAB

Bahagian Perkhidmatan Pelanggan bertanggungjawab ke atas akses dan perubahan data peribadi pelanggan, notis dan pilihan proses bagi menghadkan pemprosesan data peribadi. Jabatan Privasi di Bahagian Perundangan bertanggungjawab untuk memantau urus tadbir dan pematuhan luas perusahaan Notis ini.

3. TARIKH EFEKTIF

Notis ini bermula secara efektif dari 1 Ogos 2013 dan terpakai kepada semua operasi dan unit perniagaan ONEXOX. Mana-mana operasi atau unit perniagaan yang mempunyai Notis perlindungan data yang berlainan perlu menggantikan Notis berkenaan dengan Notis ini.

4. PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

4.1 Prinsip Umum:

4.1.1 ONEXOX akan hanya menggunakan, memproses, merekod, memegang, menyimpan, berkongsi dan mendedahkan ("proses") Data Peribadi dengan kebenaran daripada pelanggan.

4.1.2 Melainkan notifikasi sebaliknya daripada pelanggan, sebarang penggunaan perkhidmatan dan/atau produk ONEXOX yang berterusan oleh pelanggan akan dianggap sebagai kebenaran pelanggan untuk ONEXOX memproses Data Peribadi pelanggan.

4.1.3 ONEXOX akan merakam dan menyimpan rekod persetujuan anda menyambung penggunaan perkhidmatan kami seperti yang tertera di pangkalan data pelanggan aktif kami.

4.1.4 Jika anda berusia 18 tahun ke bawah, anda harus mendapat kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga yang sah sebelum menggunakan perkhidmatan dan/atau produk kami.

4.2 Prinsip Notis dan Pilihan:

4.2.1 Harap maklum bahawa ONEXOX akan memproses Data Peribadi pelanggan dan MUNGKIN mendedahkan butiran Data Peribadi pelanggan di atas sebab-sebab di bawah ini kepada pihak-pihak berikut:-
 • untuk syarikat dan organisasi yang dilantik oleh ONEXOX yang menawarkan sebarang barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan;
  menetapkan profil perkhidmatan mengikut pilihan anda;
 • untuk syarikat dan organisasi bagi pematuhan sebarang obligasi undang-undang dan/atau kawal selia yang diwajibkan ke atas ONEXOX, di mana tertakluk dalam kontrak dengan pelanggan;
 • untuk syarikat atau organisasi yang menjadi saluran pembayaran ONEXOX termasuk dan tidak terhad kepada institusi kewangan yang bertujuan mengekalkan rekod kewangan, menilai atau mengesahkan kredit dan memudahkan pembayaran kepada ONEXOX;
 • untuk lain-lain penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga yang dilantik oleh ONEXOX, sama ada secara individu atau bersama penyedia perkhidmatan yang lain, untuk tujuan membentuk dan mengekalkan pangkalan data pelanggan atau memproses data sebagai entiti sumber luar, dalam dan luar Malaysia;
 • untuk memberi maklumat, promosi dan kemas kini termasuk bahan pemasaran dan pengiklanan yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan kami dan juga organisasi yang telah dipilih oleh ONEXOX;
 • untuk syarikat dan organisasi yang dilantik sebagai agen atau kontraktor ONEXOX bagi tujuan mengutip bil tertunggak yang perlu dibayar kepada ONEXOX;
 • untuk badan kawal selia atau pihak berkuasa kerajaan tempatan bagi tujuan pematuhan undang-undang atau bagi usaha mengenal pasti, membanteras jenayah dan/atau pemalsuan;
 • untuk sebarang pihak yang terlibat atau berkaitan dengan prosiding undang-undang, untuk tujuan prosiding; untuk melindungi kepentingan ONEXOX;
 • untuk urusan keadilan;
 • untuk memperkenalkan sebarang produk dan/atau perkhidmatan ONEXOX; atau produk, perkhidmatan dan tawaran istimewa daripada pihak ketiga yang mana produk atau perkhidmatannya pada pendapat kami menarik minat anda;
 • untuk lain-lain tujuan dan fungsi yang diberikan ke atas mana-mana individu oleh atau di bawah undang-undang.

4.2.2 Untuk makluman, ONEXOX akan mengumpul data peribadi berkaitan pelanggan apabila pelanggan mendaftar salah satu daripada perkhidmatan atau pelanggan menerima salah satu daripada perkhidmatan ONEXOX. Jenis maklumat adalah termasuk:
 • Maklumat untuk dihubungi seperti nama, tarikh lahir, nombor pengenalan (termasuk NRIC atau nombor pasport), jantina, warganegara dan bangsa, bahasa pilihan, alamat semasa dan alternatif, nombor telefon atau nombor talian mudah alih, nombor faks, alamat email;
 • status produk dan/atau perkhidmatan yang diperolehi atau dilanggan oleh pelanggan dari ONEXOX;
 • data trafik seperti jumlah panggilan, SMS dan dan komunikasi lain yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan beserta tarikh, durasi, masa dan kos bagi komunikasi tersebut;
 • jumlah data yang diterima atau dihantar oleh pelanggan;
 • pilihan dan minat peribadi pelanggan;
 • rekod panggilan yang dilakukan oleh pelanggan kepada pegawai khidmat pelanggan ONEXOX bagi sebarang pertanyaan.

4.2.3 Data Peribadi pelanggan dikumpul oleh ONEXOX melalui borang permohonan pelanggan, borang pendaftaran prabayar, sistem pengurusan khidmat pelanggan dan sistem rangkaian adalah bertujuan membantu dan menawarkan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda. ONEXOX berkemungkinan memindahkan Data Peribadi pelanggan ke pihak ketiga (yang berada di dalam atau luar Malaysia) yang menyediakan perkhidmatan penyimpanan data atau perkhidmatan pemprosesan data untuk ONEXOX.

4.2.4 Pelanggan yang telah memberikan Data Peribadi sebelum Notis ini dikeluarkan boleh menghubungi ONEXOX menggunakan nombor talian di bawah untuk mengetahui jenis Butiran Peribadi yang telah diproses dan tujuan pemprosesan tersebut.

4.2.5 Melainkan menurut apa yang termaktub di bawah Notis ini dan melainkan apa yang dibenarkan atau dikehendaki di bawah mana-mana enakmen, undang-undang, statut atau kod, ONEXOX tidak akan menggunakan atau mendedahkan Butiran Peribadi Pelanggan tanpa sebarang kebenaran bertulis pelanggan.

4.2.6 Anda boleh memilih untuk tidak membenarkan Data Peribadi anda digunakan untuk tujuan yang tidak berkaitan terus dengan Perkhidmatan atau Laman Web ONEXOX yang mana ONEXOX bertanyakan maklumat tersebut kepada anda. Jika anda tidak mahu menerima maklumat promosi, anda boleh menghubungi ONEXOX menggunakan nombor yang tertera di bawah. Namun demikian, harap maklum jika anda memilih untuk tidak menerima maklumat di atas, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan yang tertentu. Langganan anda atau sebarang permohonan Perkhidmatan yang tertentu mungkin akan ditolak atau dinafikan oleh ONEXOX.

4.2.7 ONEXOX berhak memberikan nombor telefon bimbit anda kepada operator rangkaian lain untuk menggunakan Perkhidmatan mereka. Jika anda tidak membenarkan, ONEXOX mungkin tidak dapat memberikan Perkhidmatan yang berterusan kepada anda.

4.3 Prinsip Pendedahan:

4.3.1 ONEXOX hanya akan mendedahkan Data Peribadi untuk mematuhi syarat pemakluman agensi kerajaan; dan/atau untuk tujuan memproses Butiran Peribadi yang mana anda memberi persetujuan untuk pendedahan.

4.3.2 ONEXOX mungkin dari semasa ke semasa, bagi pihak rakan kongsi perniagaan luar akan menghubungi anda mengenai produk, tawaran dan perkhidmatan tertentu yang mungkin menarik minat anda. Dalam perkara berikut, Data Peribadi yang mengenal pasti anda tidak akan dipindahkan ke pihak ketiga. Semua komunikasi sama ada daripada ONEXOX atau rakan kongsi ONEXOX akan dihantar kepada anda oleh ONEXOX.

4.3.3 ONEXOX akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada anak syarikat, syarikat utama Axiata Berhad atau sebarang entiti untuk tujuan seperti tertera perenggan 4.2.1.

4.4 Prinsip Keselamatan:

ONEXOX bertanggungjawab untuk mengambil langkah berhati-hati dalam mengawal kerahsiaan dan keselamatan semua Data Peribadi, termasuk prosedur yang sesuai, langkah-langkah organisasi dan teknikal untuk melindungi data peribadi daripada sebarang kemalangan atau kemusnahan tidak sah atau kerugian tidak sengaja, perubahan atau pendedahan.

Langkah-langkah ini termasuklah menandatangani perjanjian bertulis bersama subkontraktor yang memproses Data Peribadi mengikut arahan ONEXOX dan menetapkan standard perlindungan data ONEXOX sebagai langkah minimum.

4.5 Prinsip Pengekalan:

Dalam melaksanakan tangunggjawab melindungi Data Peribadi, ONEXOX akan melantik pihak-pihak yang menyediakan perlindungan data, yang akan melindungi Data Peribadi daripada kehilangan atau kecurian, serta akses tidak sah, pendedahan, penyalinan/peniruan, penggunaan atau pengubahan.

Perlindungan sedemikian termasuklah dari segi langkah-langkah fizikal, organisasi dan teknologi, contohnya kabinet fail yang berkunci, sekatan untuk akses ke pejabat, pelepasan keselamatan dan menghadkan akses kepada Data Peribadi pada kadar "ingin tahu" semata-mata dan penggunaan kata kunci serta penyulitan.

Kakitangan ONEXOX dan pihak ketiga akan dimaklumkan mengenai prosedur langkah-langkah keselamatan agar mematuhi prisip ini.

4.6 Prinsip Integriti Data:

4.6.1 ONEXOX akan memastikan agar segala maklumat pelanggan lengkap, terkini dan tepat. Sebarang kesilapan maklumat yang dilakukan oleh ONEXOX akan diperbetulkan secepat mungkin selepas notis diterima. Prosedur sedia ada dikekalkan untuk memastikan sebarang ketidaktepatan yang dilaporkan akan diselesaikan dengan segera dan efektif dan maklumat pelanggan kekal tepat, terkini dan lengkap seadanya.

4.6.2 Anda diwajibkan untuk memberikan Data Peribadi kepada ONEXOX. Data yang tidak lengkap dan tidak mematuhi Perjanjian termasuk Borang Pendaftaran atau Adedum akan mengakibatkan permohonan perkhidmatan pelanggan ditolak, perkhidmatan atau Perjanjian dibatalkan dan/atau sebarang persuratan daripada ONEXOX termasuk tanpa had, penyata bil gagal dihantar kepada PELANGGAN.

4.7 Prinsip Akses:

Mana-mana individu yang berurusan dengan ONEXOX mempunyai akses ke Butiran Data sendiri dan boleh memohon agar Data Peribadinya diubah bagi tujuan kesempurnaan dan ketepatan.

5. DATA PERIBADI SENSITIF

5.1 ONEXOX tidak memproses sebarang Data Peribadi Sensitif dalam urusan sehariannya.

5.2 Jika perlu, ONEXOX akan mendapatkan kebenaran yang jelas daripada pelanggan sebelum atau ketika Data Peribadi Sensitif diproses.

5.3 Data Peribadi pelanggan mungkin akan diproses oleh ONEXOX tanpa kebenaran pelanggan hanya jika dalam keadaan yang sah di sisi undang-undang.

6. LAMAN WEB ONEXOX

6.1 ONEXOX menyediakan produk dan perkhidmatan melalui beberapa laman web. Pelayan laman web ONEXOX akan menyimpan maklumat tersembunyi seperti masa, tarikh dan URL apabila pelanggan melayari laman web ONEXOX.

Maklumat ini membantu ONEXOX untuk memperbaiki struktur dan memantau perlaksanaan laman webnya. Dari masa ke semasa, ONEXOX akan menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk menganalisa maklumat tersembunyi ini.

6.2 Antara perkara wajib yang perlu diisi ketika melayari laman web ONEXOX adalah ID Log Masuk pelanggan, kata laluan, Data Peribadi untuk pengesahan, tujuan pelayaran web ONEXOX, maklumat perhubungan dan nombor pengenalan. Maklumat ini diperlukan agar ONEXOX boleh menyediakan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan.

Pelanggan diminta merahsiakan ID Log Masuk dan Kata Laluan untuk masuk ke laman web ONEXOX. Adalah dinyatakan dengan jelasnya bahawa ONEXOX tidak menjamin Data Peribadi pelanggan kekal rahsia jika pelanggan mendedahkan ID Log Masuk dan Kata Laluan kepada sesiapa, dan demikian, ONEXOX tidak bertanggungjawab jika berlaku pelanggaran Data Peribadi.

7. ALAMAT IP DAN COOKIES

7.1 ONEXOX juga mengumpul alamat Protokol Internet (IP). Alamat IP digunakan untuk mengenal pasti setiap komputer yang menggunakan Internet dalam rangkaian global. ONEXOX mengumpul dan menguruskan alamat IP sebagai salah satu servis pengurusan sesi internet dan untuk tujuan sekuriti.

7.2 Laman web ONEXOX boleh memindahkan "cookie" ke mana-mana komputer pelanggan. Cookie merupakan sejumlah data yang membenarkan "server" ONEXOX berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer pelanggan secara efektif dengan mengenal pasti pengguna komputer tersebut, sekaligus memudahkan urusan untuk log masuk. Pelayar boleh disusun dan diperibadi mengikut pilihan pelanggan untuk menolak, atau membuang cookies tersebut.

8. PENGIKLANAN BERDASARKAN MINAT

8.1 Pengiklanan Berdasarkan Minat merupakan sebuah kaedah pengiklanan di laman web yang kerap dilayari oleh pelanggan berdasarkan minat mereka. ONEXOX akan mengumpul informasi tersembunyi berkenaan aktiviti pelayaran web pelanggan yang diambil melalui peralatan boleh internet pelanggan dan menggunakan maklumat tersebut untuk memudahkan ONEXOX untuk mengiklankan iklan yang sesuai berdasarkan minat pelanggan.

Pengiklanan Berdasarkan Minat tidak akan mengubah jumlah iklan yang diterima pelanggan, tetapi menjadikan iklan tersebut lebih sesuai dengan minat pelanggan.

8.2 Pelayar boleh disusun dan diperibadi mengikut pilihan pelanggan untuk menolak atau membuang sebarang maklumat mengenai Pengiklanan Berdasarkan Minat.

9. PAPARAN NOMBOR PANGGILAN

Paparan Nombor Panggilan (CND) membolehkan penerima panggilan mengetahui siapa yang membuat panggilan dengan memaparkan nombor telefon pemanggil. CND merupakan perkhidmatan standard sedia ada ketika anda membeli telefon daripada ONEXOX.

Melainkan jika anda memilih agar nombor (rumah atau mudah alih) anda dirahsiakan, atau talian tersembunyi, CND akan memaparkan nombor telefon anda – di telefon orang yang menerima panggilan.

Dalam erti kata lain, CND memaparkan nombor telefon anda di telefon orang yang menerima panggilan (dan pada operator rangkaian lain) dalam dan luar negara, kecuali jika anda mengambil langkah seperti di atas.

10. HUBUNGI ONEXOX

Jika pelanggan mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau aduan mengenai Notis Privasi, sila hubungi ONEXOX pada 24 jam termasuk cuti umum di talian berikut:

12273 (Dari talian ONEXOX)
1300-888-010 (Dari talian Telco Lain)
+603 7800 0033 (Dari Luar Negara)

E-mail: enquiries@xox.com.my

Alamat:
Lot 5.2, Tingkat 5, Menara Lien Hoe, No. 8,
Persiaran Tropicana, Tropicana Golf & Country Resort,
47410 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.